Verhuurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VOOR MACHINES, MATERIAAL EN STROOMAGGREGATEN

Algemeen:

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle door Vandaele Rental aangegane overeenkomsten.
Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

Huurovereenkomst:

Bij aanvang van de huur dient een leveringson te worden ondertekend.
Dit gebeurt bij afhaling van het gehuurde goed door uw diensten ofwel bij levering van het gehuurde goed door onze diensten. Bij niet aanwezigheid bij de levering geldt de handtekening van onze chauffeur.

De minimum huurperiode is één dag. De verhuring vangt aan de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder.
Ze eindigt op de dag van terugkomst van dit goed in onze werkhuizen.
Het einde van de verhuring of tijdelijke onderbreking dient per fax of mail te worden meegedeeld, zo niet loopt het huurcontract door.
De huurprijzen zijn gebaseerd op max. 8 bedrijfsuren per dag (1 week = 5 werkdagen). Bij overuren worden deze procentueel in meerdering gebracht.
Voor de stroomaggregaten zijn afzonderlijke tarieven voor 24u/24u doeleinden van toepassing. Voor machines die intensief ingezet worden (2 of 3 shiften), worden speciale prijzen berekend, gelieve ons te contacteren indien dit het geval is.

Alle materieel, inclusief toebehoren en al wat het normaal gebruik ervan toelaat, wordt geacht conform de geldende reglementering te zijn en wordt in goede staat van werking, gereinigd, gesmeerd en 100 % gevuld met EN590 diesel aan de huurder afgeleverd. Indien de huurder het toestel gebruikt voor doeleinden waarbij EN590 diesel niet toegelaten is, is de huurder zelf verantwoordelijk voor de juiste brandstof en dient hij de verhuurder hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen.

Het gehuurde goed wordt gereinigd en volgetankt terug afgeleverd. De bij te tanken brandstof door Vandaele Rental wordt in rekening gebracht tegen de dagprijs.
Supplementaire reiniging van de machines wordt aan € 59,5 per uur gerekend.

Het gelijkvormigheidscertificaat, keuringsattesten en technische documentatie worden ter beschikking gehouden en kunnen op eenvoudig verzoek bezorgd worden.
In elk geval erkent de huurder volledig in kennis te zijn gesteld van alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en deze stipt te zullen naleven.

Tijdelijke onderbreking ( verlof of overmacht ) dient binnen de 3 werkdagen per mail te worden meegedeeld, zo niet loopt het huurcontract door en worden de onderbrekingen niet in mindering gebracht . Gemelde onderbrekingen worden in mindering gebracht op de eindfactuur.

Bij verlies van contact- en of deursleutels van het gehuurde goed wordt een forfait aangerekend van € 50,00.

De huurder dient het gehuurde goed bij in ontvangst name grondig na te zien en zich van de goede werking ervan te vergewissen.
Alle klachten in verband met de ontvangen goederen dienen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na ontvangst van de geleverde goederen aan de verhuurder worden gemeld en dit per e-mail.

De huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, geschikte rijbewijzen, bekwaamheidsattesten,…enz. (zie bepalingen vermeld in de wet op Welzijn). Eventuele daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.
Het is de huurder niet toegestaan:

 • Het toestel naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken, tenzij voorafgaandelijke (schriftelijke) toestemming van Vandaele Rental.
 • Aan het toestel reparaties uit te voeren, dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan het toestel, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Vandaele Rental.
 • Het toestel in onderverhuring te geven, te verpanden of op enige andere wijze aan een derde er beschikking te stellen.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, welke dan ook, ontstaan door onjuiste leveringen of fouten en gebreken in de door ons geleverde en/of gemonteerde onderdelen, respectievelijke materialen.

De verhuurder kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld tegenover derden voor de materiële of immateriële schade ten gevolge van een stillegging van of een defect aan het gehuurde materieel.

Zodra het gehuurde toestel ter beschikking is gesteld aan de huurder is hij, de huurder, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in huur genomen toestel en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Hij zal de verhuurder dienen te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden terzake.

De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik, het dagelijks onderhoud en in het bezit hebben van het gehuurde goed. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden, door al dan niet moedwillig ( vb. verkeerd gebruik, verlies van brandstof, smeerolie of koelmiddel, overspanning of verkeerde aansluiting).
De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakschade en letselschade aan zaken en personen, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet en grove schuld door de verhuurder.

De huurder zal het toestel op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is opgemaakt.
Indien aan het gebruikte goed door de huurder bepaalde risico’s verbonden zijn is de huurder verplicht Vandaele Rental hiervan bij aanvang van de overeenkomst in kennis te stellen.

Bij diefstal van het toestel, het vaststellen van schade of enig defect aan het toestel, is de huurder verplicht Vandaele Rental hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Schade aan de gehuurde machine veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik zoals glasbreuk, bandenschade, koetswerkschade, gebroken spiegels en lichten, wordt na herstelling aangerekend.

De huurder is verplicht op verzoek van Vandaele Rental, het toestel voor inspectie, onderhoud of keuring ter beschikking te stellen.

De overeenkomst kan steeds door Vandaele Rental met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder aanmaning of ingebrekestelling in de volgende gevallen:

 • Ingeval van achterstal van betaling van de huurprijs
 • Ingeval van inbreuk door de huurder op één van de huidige voorwaarden en in elk geval van zware fout of nalatigheid van de huurder.
 • Wanneer door de huurder een gerechtelijk akkoord werd aangevraagd of de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld of zich buiten de Benelux zou vestigen.

De huurder is er toe gehouden het huurgoed onmiddellijk ter vrije beschikking van de verhuurder te stellen en dit binnen de 24 uur na hiertoe in gebreke te zijn gesteld hetzij bij aangetekend schrijven hetzij per e-mail.
Elke vertraging zal aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire vergoeding van € 110,00 per dag en dit onverminderd en bovenop de verschuldigde gebruiksvergoeding die gelijk is aan de huurprijs.

Transport:

Op aanvraag van de huurder kunnen onze diensten het gehuurde goed ter plaatse leveren met een vrachtwagen aan € 78,00/u, laden en lossen inbegrepen, exclusief kilometerheffing en tolwegen. Instructies, aansluitkosten, wachttijden, hergroeperen en laadklaar zetten van het materiaal, ter plaatse, worden gerekend aan € 78,00/u.

Machines en stroomaggregaten:

Volgens oproep van de huurder (minstens 3 werkdagen voordien te verwittigen) wordt de onderhoudsbeurt door onze techniekers uitgevoerd, tijdens de werkdagen.

Het onderhoud is volledig in de huurprijs ingerekend. Enkel de rijkosten om dit onderhoud uit te voeren worden in rekening gebracht aan € 1,30 per afgelegde km.

Verhuur op bouwwerf: indien de huurder voorafgaand aan het bouwverlof de verhuurder schriftelijk of per mail op de hoogte stelt van deze werkonderbreking, dan wordt de verhuur tijdens het bouwverlof aangerekend aan 50% van de huurprijs.

Op dagen weerverlet wordt geen korting toegestaan.

Bij ontvreemding, diefstal, brand of niet terugbrengen wordt het gehuurde goed gefactureerd aan nieuwwaarde.

Verzekering:
Omvang:
Al onze machines zijn verzekerd tegen machinebreuk. Deze verzekering is inbegrepen in de huurprijs.
Deze verzekering dekt de schade aan het gehuurde materieel bij een normaal gebruik.

Ze worden bij wijze van voorbeeld gewaarborgd:

 • Accidentele, plotse en onvoorzienbare mechanische breuk
 • Een ongeval te wijten aan een val of de penetratie van vreemde voorwerpen,
 • Overstromingen, stormweer en andere natuurlijke gebeurtenissen en rampen, met uitsluiting van aardbevingen.
 • Elektrische schade, kortsluitingen,
 • Brand, bliksem, explosies van gelijke welke aard,
 • Geografisch bereik: België
 • Verlies of diefstal indien de huurder de elementaire beschermingsmaatregelen in acht genomen heeft, zijnde: kettingen, antidiefstal, hangsloten, wielklemmen, afwezigheid van dissel, of gelijk welk ander middel ter bescherming en ter bewaring van het gehuurde materieel.

Buiten de gebruiksuren van het materieel verkrijgt de huurder deze waarborgen indien aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 • Het materieel op een gesloten plaats gestationeerd is
 • De sleutels en de papieren niet bij het materiaal gelaten worden
 • Het materiaal met de sleutel afgesloten wordt

Bij schade en diefstal zal er een schaderaming worden opgemaakt door een onafhankelijk expert. Deze kosten zijn te laste van de verhuurder. De verhuurder verklaart zich vooraf akkoord met de vastgestelde bedragen. De vrijstelling blijft ten laste van de huurder.

Vrijstelling:
Bij eventuele schade t.g.o. eigen bederf of door derden of van buiten aankomend onheil, wordt de huurder een vrijstelling aangerekend.

 • € 1.500,00 excl. BTW indien de verzekerde waarde minder dan € 25.000,00 excl. BTW bedraagt.
 • € 2.500,00 excl. BTW indien de verzekerde waarde meer dan € 25.000,00 excl. BTW bedraagt.

Uitsluiting:
De schade ten gevolge van een duidelijk of opzettelijke nalatigheid van het niet naleven van de fabrikantaanbevelingen of schade veroorzaakt door niet gekwalificeerd of niet toegelaten personeel, doorverhuur of ter beschikking stelling aan derden.

 • Schade aan banden, koetswerk, demonteerbare delen, batterijen, ruiten, lichten, spiegels, enz.
 • Verlies of diefstal als het materieel zonder bewaking of bescherming achtergelaten wordt.
 • Vandalisme zoals graffiti, plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen.
 • Transportoperaties en operaties aan deze verbonden komen niet in aanmerking in de verzekeringsdekking.
 • De gecontracteerde kosten om het beschadigde materieel te ontruimen (kraanwerk, transport,…). Deze kosten zijn exclusief ten laste van de huurder, ook indien deze laatste aan de verhuurder vraagt om de verrichtingen uit te voeren.
 • Rechtstreekse of onrechtstreekse exploitatieverliezen

Schadeaangifte:
Schade aan het gehuurde materieel moet onmiddellijk gemeld worden aan de verhuurder doch uiterlijk binnen de 24 u.
Bij diefstal van het gehuurde goed dient hier onmiddellijk aangifte te worden gedaan aan de verhuurder en een aangifte bij een politiekantoor. De huurder is verplicht een kopie van het PV te overhandigen aan de verhuurder.
Indien de huurder verzuimt aangifte te doen en/of een PV te laten opstellen vervalt de dekking machinebreuk en worden de herstelkosten bij deelschade of nieuwwaarde van het gehuurde goed integraal doorgerekend aan de huurder.

Betalingsvoorwaarden:

Bij het afsluiten van een verhuurcontract zal aan de huurder een voorschot worden gevraagd dat berekend wordt op basis van de verwachte huurtermijn.

Onze facturen zijn betaalbaar te Oostrozebeke, contant, zonder enige aftrek van korting, tenzij andere betalingscondities overeengekomen zijn en uitdrukkelijk op onze facturen vermeld staan.

Klachten betreffende de factuur dienen uiterlijk binnen de acht dagen aan de verhuurder te worden medegedeeld per aangetekende brief of e-mail.

Onze agenten of vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd betalingen te innen. Het gebruik van incasso documenten of betalingen, vormen geen afwijking van deze betalingscondities. Bij niet-betaling van een factuur of wissel binnen de vooropgestelde betalingstermijn, verliest de huurder van rechtswege het voordeel van termijnbetalingen en zijn alle andere sommen zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar. Klachten kunnen nooit aanleiding geven tot uitstel van betaling. De belasting over de toegevoegde waarde is ten allen tijde ten laste van de huurder.

De vermelde huurprijzen zijn excl. 21% BTW, af onze werkhuizen.

Bij niet betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per ondeelbare maand verschuldigd. De in gebreke zijnde huurder wordt per aangetekend schrijven aangemaand om binnen de vijftien dagen alle verschuldigde sommen te betalen. Voldoet hij deze aanmaning niet, dan zullen deze verhoogd worden met een vergoeding van 10% met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.860,00.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van GENT bevoegd.
De gerechts- en uitvoeringskosten zijn voor de verliezende partij.